พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 6

เล่ม 37 ส่วน 6

  • 2. ปริหานิกถา ว่าด้วยความเสื่อม 
  • 1. วาทยุตติปริหานิ ว่าด้วยหลักการโต้วาทะในเรื่องความเสื่อม 
  • 2. อริยปุคคลสังสันทนปริหานิ ว่าด้วยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องความเสื่อม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน