พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 6

เล่ม 43 ส่วน 6

 • 60. จิตตสมุฏฐานทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร     
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม     
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน