พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 16

เล่ม 18 ส่วน 16

  • 7. ทุกขธัมมสูตร ว่าด้วยทุกขธรรม
  • 8. กิงสุโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นทองกวาว
  • 9. วีโณปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยพิณ
  • 10. ฉัปปาณโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์ 6 ชนิด
  • 11. ยวกลาปิสูตร ว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน