พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 23

เล่ม 41 ส่วน 23

  • 7. ปัญหาวาร  
  • 1. ปัจจยานุโลม  
  • 1. วิภังควาร 
  • 2. สังขยาวาร  
  • 3. ปัจจยุทธาร 
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 2. สังขยาวาร  
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน