พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 15

เล่ม 16 ส่วน 15

 • 7. ภคินิสูตร ว่าด้วยผู้เคยเป็นพี่สาวน้องสาว
 • 8. ปุตตสูตร ว่าด้วยผู้เคยเป็นบุตร
 • 9. ธีตุสูตร ว่าด้วยผู้เคยเป็นธิดา
 • 10. เวปุลลปัพพตสูตร ว่าด้วยภูเขาเวปุลละ
 • 4. กัสสปสังยุต  
 • 1. สันตุฏฐสูตร ว่าด้วยความสันโดษ 
 • 2. อโนตตัปปีสูตร ว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัว 
 • 3. จันทูปมาสูตร ว่าด้วยการเปรียบเทียบภิกษุกับดวงจันทร์ 
 • 4. กุลูปกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล 
 • 5. ชิณณสูตร ว่าด้วยความแก่ 
 • 6. โอวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน