พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 11

เล่ม 41 ส่วน 11

 • 8. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  
 • 2. สหชาตวาร   
 • 1-4. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 
 • 3. ปัจจยวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน