พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 17

เล่ม 19 ส่วน 17

 • 5. ปฐมวิตถารสูตร ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิศดาล สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยวิตถารสูตร ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิศดาล สูตรที่ 2
 • 7. ตติยวิตถารสูตร ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิศดาล สูตรที่ 3
 • 8. ปฏิปันนสูตร ว่าด้วยผลแห่งการปฏิบัติตามลำดับอินทรีย์
 • 9. สัมปันนสูตร ว่าด้วยผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์
 • 10. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ 
 • 3. ฉฬินทริยวรรค หมวดว่าด้วยอินทรีย์
 • 1. ปุนัพภวสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ไม่มีภพใหม่
 • 2. ชีวิตินทริยสูตร ว่าด้วยชีวิตินทรีย์
 • 3. อัญญินทริยสูตร ว่าด้วยอัญญินทรีย์
 • 4. เอกพีชีสูตร ว่าด้วยพระเอกพีชีโสดบัน
 • 5. สุทธสูตร ว่าด้วยอินทรีย์ล้วน
 • 6. โสตาปันนสูตร ว่าด้วยพระโสดาบัน 
 • 7. อรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์
 • 8. สัมมัทธสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • 9. ปฐมสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
 • 4. สุขินทริยวรรค หมวดว่าด้วยสุขินทรีย์
 • 1. สุทธิกสูตร ว่าด้วยอินทรีย์ล้วน
 • 2. โสตาปันนสูตร ว่าด้วยพระโสดาบัน 
 • 3. อรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์
 • 4. ปฐมสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
 • 6. ปฐมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน