พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 24

เล่ม 30 ส่วน 24

  • ตติยวรรค 
  • ว่าด้วยความหลอกลวง 3 อย่าง
  • ว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิ 10
  • ว่าด้วยบุคคลผู้มีปฏิภาณ 3 จำพวก
  • ว่าด้วยการประดับตกแต่ง 2 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน