พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 30

เล่ม 37 ส่วน 30

  • 6. ปริยุฏฐานังจิตตวิปปยุตตันติกถา (141) ว่าด้วยปริยุฏฐานกิเลสวิปปยุตจากจิต 
  • 7. ปริยาปันนกถา (142) ว่าด้วยธรรมที่นับเนื่อง (วัฏฏทุกข์) 
  • 8. อัพยากตกถา (143) ว่าด้วยอัพยากฤต 
  • 9. อปริยาปันนกถา (144) ว่าด้วยธรรมที่ไม่นับเนื่อง(ในโลกิยะ) 
  • 15. ปัณณรสมวรรค 
  • 1. ปัจจยตากถา (145) ว่าด้วยความเป็นปัจจัย 
  • 2. อัญญมัญญปัจจยกถา (146) ว่าด้วยอัญญมัญญปัจจัย 
  • 3. อัทธากถา (147) ว่าด้วยกาล 
  • 4. ขณลยมุหุตตกถา (148) ว่าด้วยขณะ ลยะ และมุหุตตะ 
  • 5. อาสวกถา (149) ว่าด้วยอาสวะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน