พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 8

เล่ม 16 ส่วน 8

  • รวมพระสูตรที่มีในทุกขวรรค
  • 7. มหาวรรค หมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อหาสำคัญ
  • 1. อัสสุตวาสูตร ว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับ
  • 2. ทุติยอัสสุตวาสูตร ว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับ สูตรที่ 2
  • 3. ปุตตมังสสูตร ว่าด้วยเนื้อบุตร
  • 4. อัตถิราคสูตร ว่าด้วยราคะมีอยู่
  • 5. นครสูตร ว่าด้วยนคร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน