พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 20

เล่ม 26 ส่วน 20

  • 17. ติงสนิบาต 
  • 1. ปุสสเถรคาถา ภาษิตของพระปุสสเถระ 
  • 2. สารีปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระสารีบุตรเถระ 
  • 3. อานนทเถรคาถา ภาษิตของพระอานนทเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน