พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 1

เล่ม 35 ส่วน 1

  • 1. ขันธวิภังค์ 
  • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
  • 1. รูปขันธ์ 
  • 2. เวทนาขันธ์  
  • 3. สัญญาขันธ์ 
  • 4. สังขารขันธ์ 
  • 5. วิญญาณขันธ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน