พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 15

เล่ม 13 ส่วน 15

  • 3. มหาวัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรใหญ่   
  • 1. เรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรม  
  • 2. พุทธบริษัทผู้ทำให้แจ้งวิมุตติ  
  • 3. การบำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์  
  • 4. วัจฉโคตรปริพาชกของบรรพชา  
  • 5. สมถวิปัสสนา  
  • 6. อภิญญา 6 
  • 4. ทีฆนขสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อทีฆนขะ   
  • 1. ทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดวิวาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน