พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 19

เล่ม 4 ส่วน 19

 • เวมติกปัณณรสะ ว่าด้วยภิกษุไม่แน่ใจปวารณา 15 กรณี
 • กุกกุจจปกตปัณณรสกะ ว่าด้วยภิกษุกังวลใจทำปวารณา 15 กรณี
 • เภทปุเรกขารปัณณรสกะ ว่าด้วยมุ่งทำความแตกร้าวทำปวารณา 15 กรณี
 • สีโมกกันติกเปยยาล ว่าด้วยการละข้อความเกี่ยวกับภิกษุเข้าสู่สีมา
 • เปยยาลมุข 700 ติกะ
 • ทิวสนานัตตะ ว่าด้วยการนับวันปวารณาต่างกัน
 • ลิงคาทิทัสสนะ ว่าด้วยการเห็นลักษณะ เป็นต้น
 • เรื่องลักษณะของภิกษุที่อยู้ในอาวาส
 • นานาสังวาสกาทิปวารณา ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส เป็นต้น ปวารณา
 • เรื่องภิกษุ 2 สังวาสปวารณา
 • นคันตัพพวาร ว่าด้วยสถานที่ไม่ควรไปในวันปวารณา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน