พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 17

เล่ม 6 ส่วน 17

 • สมถขันธกะ   
 • สัมมุขาวินัย ว่าด้วยระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้า 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 
 • ทรงสอบถาม  
 • ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล 
 • กัณหปักขนวกะ ว่าด้วยธรรมฝ่ายดำ 9 อย่าง
 • สัมมุขาวินัยปฏิรูป 
 • สุกกปักขนวกะ ว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว 9 อย่าง
 • สัมมุขาวินัยโดยธรรม
 • สติวินัย ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยประกาศสมมติให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ 
 • เรื่องพระทัพพมัลลบุตร 
 • แต่งตั้งเสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทสกะ 
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้ง 
 • เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
 • ภิกษุณีเมตติยาใส่ความพระทัพพมัลลบุตร 
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม 
 • ทรงสอบถาม 
 • วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจา 
 • การให้สติวินัยที่ชอบธรรม 5 อย่าง 
 • อมูฬหวินัย ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์ให้ว่าต้องอาบัติในขณะเป็นบ้า 
 • เรื่องภิกษุชื่อคัคคะ 
 • วิธีให้อมูฬหวินัยและกรรมวาจา 
 • อมูฬหวินัยไม่ชอบธรรม 3 กรณี 
 • อมูฬหวินัยชอบธรรม 3 กรณี

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน