พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 31

เล่ม 8 ส่วน 31

 • เสทโมจนคาถา ว่าด้วยคาถาที่ทำให้เหงื่อแตก   
 • อวิปปวาสปัญหา  
 • ปัญหาว่าด้วยการไม่อยู่ปราศ 
 • ปาราชิกาทิปัญหา 
 • ปัญหาว่าด้วยอาบัติปาราชิก เป็นต้น 
 • ปาจิตติยาทิปัญหา 
 • ปัญหาว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ เป็นต้น 
 • หัวข้อประจำเรื่อง  
 • ปัญจวรรค ว่าด้วยหมวด 5 หมวด   
 • กรรมวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องกรรม 
 • กรรม 4 
 • วัตถุวิบัติ   
 • ญัตติวิบัติ 
 • อนุสาวนาวิบัติ 
 • สีมาวิบัติ 
 • บริษัทวิบัติ 
 • กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ เป็นต้น 
 • กรรม 4 
 • วัตถุวิบัติ   
 • ญัตติวิบัติ 
 • อนุสาวนาวิบัติ 
 • สีมาวิบัติ 
 • บริษัทวิบัติ 
 • อปโลกนกรรม เป็นต้น 
 • ฐานะแห่งญัตติกรรม 
 • ฐานะแห่งญัตติทุติยกรรม 
 • ฐานะแห่งญัตติจตุตถกรรม 
 • กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ เป็นต้น 
 • อัตถวสวรรค หมวดว่าด้วยอำนาจประโยชน์ทรงบัญญัติสิกขาบท 
 • ปัญญัตตวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องที่ทรงบัญญัติ 
 • ทรงบัญญัติปาติโมกข์ เป็นต้น 
 • อปัญญัตเตปัญญัตตวรรค หมวดว่าด้วยทรงบัญญัติในเมื่อยังมิได้บัญญัติ 
 • นวสังคหวรรค หมวดว่าด้วยสังคหะ 9 
 • สังคหะ 9 อย่าง 
 • ให้บอกเรื่อง 
 • พึงรู้วัตถุ เป็นต้น 
 • หัวข้อประจำวรรค  
 • ปริโยสานคาถา 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน