พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 17

เล่ม 2 ส่วน 17

 • อัตถังคตสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงแล้ว 
 • เรื่องพระจูฬปันถก
 • ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท ว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนัก
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตรมีเป็นไข้
 • อามิสสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิส 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • จีวรทานสิกขาบท ว่าด้วยการถวายจีวร 
 • เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
 • ทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนจีวรได้
 • จีวรสิพพนสิกขาบท ว่าด้วยการเย็บจีวรให้ภิกษุณี
 • เรื่องพระอุทายี
 • สังวิธานสิกขาบท ว่าด้วยการชักชวนเดินทางร่วมกัน 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
 • ทรงอนุญาตให้เดินทางร่วมกัน

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน