พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 8

เล่ม 2 ส่วน 8

  • เภสัชชสิกขาบท ว่าด้วยเภสัช 
  • เรื่องพระปิลินทวัจฉะ
  • ทรงอนุญาตให้มีคนทำงานวัด
  • วัสสิกสาฏิกสิกขาบท ว่าด้วยผ้าอาบน้ำฝน
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • จีวรอัจฉินทนสิกขาบท ว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอาคืน
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
  • สุตตวิญญัตติสิกขาบท ว่าด้วยการออกปากขอด้าย
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน