พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 21

เล่ม 8 ส่วน 21

 • สัตตกวาร ว่าด้วยหมวด 7
 • ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร 
 • ว่าด้วยอสัทธรรมและสัทธรรม 
 • อัฏฐกวาร ว่าด้วยหมวด 8
 • นวกวาร ว่าด้วยหมวด 9  
 • ทสกวาร ว่าด้วยหมวด 10 
 • ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร 
 • ว่าด้วยอุพพาหิกาสมมติ เป็นต้น 
 • เอกาทสกวาร ว่าด้วยหมวด 11
 • หัวข้อลำดับหมวด  
 • อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชชนา ว่าด้วยคำถาม-คำตอบเรื่องอุโบสถ เป็นต้น   
 • อาทิมัชฌันตปุจฉนะ ว่าด้วยคำถามถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด 
 • อาทิมัชฌันตวิสัชชนา ว่าด้วยคำตอบถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน