พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 26

เล่ม 1 ส่วน 26

  • ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ 2
  • เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
  • อธิกรณ์ที่ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรณ์
  • อธิกรณ์ชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอธิกรณ์
  • อาปัตตาธิกรณ์ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรณ์    
  • อาปัตตาธิกรณ์ชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอาปัตตาธิกรณ์  
  • เลศ 10 อย่าง      
  • อธิบายเลศ 10 อย่าง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน