พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 24

เล่ม 1 ส่วน 24

  • วิหารการสิกขาบท ว่าด้วยการสร้างวิหาร       
  • เรื่องพระฉันนะ
  • วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง      
  • วิธีขอสงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหาร
  • กรรมวาจาขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหาร 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน