พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 2

เล่ม 5 ส่วน 2

 • กัฏฐปาทุกาทิปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้ เป็นต้น
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวมเขียงเท้าไม้
 • เรื่องเขียงเท้าใบตาล
 • เรื่องเขียงเท้าสานด้วยใบไผ่
 • เรื่องเขียงเท้าสานด้วยหญ้าสามัญ
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์จับแม่โค
 • ยานาทิปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามยานพาหนะ เป็นต้น
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์โดยสารยานพาหนะและภิกษุเป็นไข้
 • เรื่องยานพาหนะเทียมด้วยโคเพศผู้ยานและพาหนะที่ใช้มือลาก
 • เรื่องคานหาม
 • อุจจาสยนมหาสยนาปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามที่นอนสูงใหญ่
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้ที่นอนสูงใหญ่
 • สัพพจัมมปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามแผ่นหนัง
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้หนังผืนใหญ่
 • เรื่องภิกษุใจบาปขอหนังลูกโค
 • เรื่องทรงห้ามใช้หนังโค เป็นต้น
 • คิหิวิกตานุญญาตาทิ ว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องคิหิวิกัต เป็นต้น
 • ทรงห้ามและอนุญาตให้สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้าน
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านและภิกษุเป็นไข้
 • โสณกุฏิกัณณวัตถุ ว่าด้วยพระโสณกุฏิกัณณะ
 • เรื่องพระมหากัจจานะ
 • มหากัจจานปัญจวรปริทัสสนา ว่าด้วยอาณัตติกพจน์ของท่านพระมหากัจจานะ 5 ประการ
 • พระโสณะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
 • เรื่องพระโสณะสวดพระสูตรในอัฏฐกวรรค
 • เรื่องประทานพร 5 อย่างแก่พระโสณะ
 • กำหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน