พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 11

เล่ม 2 ส่วน 11

  • โอมสวาทสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวเสียดสี
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • โคนันทิวิสาล

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน