พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 29

เล่ม 1 ส่วน 29

  • อนิยตกัณฑ์ 
  • ปฐมอนิยตสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง       
  • เรื่องพระอุทายี      
  • นางวิสาขามิคารมารดาตำหนิพระอุทายี   
  • ทุติยอนิยตสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง    
  • เรื่องพระอุทายี     
  • นางวิสาขามิคารมารดาตำหนิพระอุทายี      
  • ปฏิญญาตกรณะ      
  • บทสรุป 
  • รวมสิกขาบทที่มีในอนิยตกัณฑ์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน