พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 17

เล่ม 4 ส่วน 17

 • วชาวัสสูปคมนะ ว่าด้วยการเข้าจำพรรษาในคอกโค เป็นต้น
 • เรื่องเข้าจำพรรษาในคอกโค
 • เรื่องเข้าจำพรรษาในหมู่เกวียน
 • เรื่องเข้าจำพรรษาในเรือ
 • วัสสานุปคันตัพพัฏฐาน ว่าด้วยสถานที่ไม่ควรเข้าจำพรรษา
 • เรื่องเข้าจำพรรษาในโพรงไม้
 • เรื่องเข้าจำพรรษาบนค่าคบไม้
 • เรื่องเข้าจำพรรษาในที่แจ้ง
 • เรื่องภิกษุไม่มีเสนาสนะจำพรรษา
 • เรื่องเข้าจำพรรษาในกระท่อมผี
 • เรื่องเข้าจำพรรษาในร่ม
 • เรื่องเข้าจำพรรษาในตุ่ม
 • อธัมมิกกตา ว่าด้วยการตั้งกติกาไม่ชอบธรรม
 • เรื่องตั้งกติกาไม่ชอบธรรม
 • 118. ปฏิสสวทุกกฏาปัตติ ว่าด้วยการต้องอาบัติทุกกฏเพราะรับคำ
 • เรื่องพระอุปนันทะเข้าจำพรรษาในอาวาส 2 แห่ง
 • เรื่องรับคำที่จะเข้าพรรษาหลัง
 • รวมเรื่องที่มีในวัสสูปนายิกขันธกะ
 • ปวารณาขันธกะ
 • อผาสุวิหาร ว่าด้วยการอยู่จำพรรษาไม่ผาสุก
 • เรื่องภิกษุหลายรูปเข้าจำพรรษาในแคว้นโกศลมาเฝ้าพระศาสดา
 • ภิกษุมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
 • พุทธประเพณี
 • เรื่องเข้าจำพรรษาไม่ผาสุกดังปศุสัตว์อยู่ร่วมกัน
 • ทรงห้ามมูควัตรตามแบบอย่างเดียรถีย์
 • เรื่องทรงอนุญาตพิธีปวารณาเพื่อกล่าวซึ่งกันและกัน
 • วิธีปาวารณา
 • สัพพสังคาหิกาญัตติ
 • เตวาจิกาปวารณา
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์นั่งราบบนอาสนะปวารณา
 • ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน