พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 30

เล่ม 8 ส่วน 30

 • อัตถาปัตติสมุฏฐาน ว่าด้วยสมุฏฐานอาบัติที่มีอยู่   
 • ปาราชิก ว่าด้วยอาบัติปาราชิก 
 • สังฆาทิเสส ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส 
 • เสขิยวัตร 
 • ปาราชิกาทิ ว่าด้วยอาบัติปาราชิก เป็นต้น 
 • ปาราชิก 4 
 • สังฆาทิเสส 13
 • อนิตย 2 
 • นิสสัคคิยปาจิตตีย์ 30 
 • ปาจิตตีย์ 92 
 • ปาฏิเทสนียะ 4 
 • เสขิยะ 75 
 • หัวข้อประจำเรื่อง 
 • ทุติยคาถาสังคณิกะ ว่าด้วยกลุ่มคาถากลุ่มที่ 2   
 • กายิกาทิอาปัตติ ว่าด้วยอาบัติทางกาย เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติเมื่ออรุณขึ้น เป็นต้น 
 • มูลแห่งพระวินัย เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติในละแวกบ้าน เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติทางวาจาในกลางคืน เป็นต้น 
 • เทสนาคามินิยาทิอาปัตติ ว่าด้วยอาบัติเป็นเทสนาคามินี เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติหนักในฝ่ายพระวินัยเป็นต้น 
 • อาบัติปาราชิกทางการ เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติเพราะทำร้ายตัวเอง เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติเพราะปาณาติบาต เป็นต้น 
 • บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติเพราะอทินนาทาน เป็นต้น 
 • ปรับอาบัติควบกัน เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ เป็นต้น 
 • ต้องอาบัติเพราะเดิน เป็นต้น 
 • ปาจิตติยะ ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ต้องอาบัติในเขตเดียวกัน 
 • วิธีแสดงอาบัติ 
 • ยาวตติยกาบัติ เป็นต้น 
 • ฐานะแห่งยาวตติยกาบัติ เป็นต้น 
 • วินิจฉัย เป็นต้น 
 • อาบัติทางกายในราตรี เป็นต้น 
 • ภิกษุสงฆ์ยกวัตร เป็นต้น 
 • มุสาวาท เป็นต้น 
 • องค์ของมุสาวาท เป็นต้น 
 • อุปสัมปทา เป็นต้น 
 • ความขาด เป็นต้น 
 • กรรมเนื่องด้วยญัตติ เป็นต้น 
 • อวันทนียปุคคลาทิ ว่าด้วยบุคคลไม่ควรไหว้ เป็นต้น 
 • ให้จีวร เป็นต้น 
 • ภิกษุอยู่ปริวาส 
 • โทษแห่งกรรม 
 • กรรมสมบัติ 
 • กรรม 6 อย่าง 
 • กรรม 4 อย่าง 
 • อาบัติระงับและไม่ระงับ 
 • ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบาย 
 • ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบาย 
 • หมวด 8 
 • โสฬสกัมมาทิ ว่าด้วยกรรม 16 อย่าง เป็นต้น 
 • โทษแห่งกรรม 
 • กรรมสมบัติ 
 • กรรม 6   
 • กรรม 4   
 • ปาราชิก 8 
 • สังฆาทิเสส 23 
 • อนิยต 2 
 • นิสสัคคีย์ 42 
 • ปาจิตตีย์ 188 
 • ปาฏิเทสนียะ 12 
 • เสขิยะ 75

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน