พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 6

เล่ม 1 ส่วน 6

 • องค์แห่งปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
 • อนาปัตติวาร
 • คาถารวมวินีตวัตถุ
 • เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว
 • วินีตวัตถุ
 • เรื่องช่างย้อม ๕ เรื่อง
 • เรื่องผ้าปูเตียง ๕ เรื่อง
 • เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง
 • เรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปแต่ผู้เดียว ๑๑ เรื่อง
 • เรื่องตอบตามคำถามนำ ๕ เรื่อง
 • เรื่องลม ๒ เรื่อง
 • เรื่องศพที่ยังสด ๑ เรื่อง
 • เรื่องสับเปลี่ยนสลาก ๑ เรื่อง
 • เรื่องเรือนไฟ ๑ เรื่อง
 • เรื่องเนื้อเดนสัตว์ ๕ เรื่อง
 • เรื่องไม่มีมูล ๕ เรื่อง
 • ในสมัยข้าวยากหมากแพงมี ๕ เรื่อง
 • เรื่องข้าวสุก ๑ เรื่อง
 • เรื่องเนื้อ ๑ เรื่อง
 • เรื่องขนม ๑ เรื่อง
 • เรื่องน้ำตาลกรวด ๑ เรื่อง
 • เรื่องขนมต้ม ๑ เรื่อง
 • เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง
 • เรื่องถุง ๑ เรื่อง
 • เรื่องฟูก ๑ เรื่อง
 • เรื่องจีวร ๑ เรื่อง
 • เรื่องไม่ออกไป ๑ เรื่อง
 • เรื่องถือวิสาสะฉันของเคี้ยว ๑ เรื่อง
 • เรื่องสำคัญว่าเป็นของตน ๒ เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน