พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 3

เล่ม 1 ส่วน 3

  • สิกขาบทวิภังค์
  • บทภาชนีย์
  • ลักษณะที่บอกคืนสิกขาแล้วไม่เป็นอันบอกคืน
  • ลักษณะที่จัดว่าเป็นการบอกคืนสิกขา
  • บอกคืนสิกขาโดยการใช้คำไวพจน์
  • ลักษณะที่ไม่เป็นอันบอกคืนสินขา
  • สิกขาบทวิภังค์
  • บทภาชนีย์
  • มรรคภาณวาร
  • อนาปัตติวาร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน