พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 7

เล่ม 6 ส่วน 7

 • ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ ว่าด้วยองค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอักเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
 • วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติและกรรมวาจา
 • อุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป 
 • เรื่องภิกษุอริฏฐะ 
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
 • วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา 
 • อธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
 • ธัมมกัมมทวาสกะ ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่ชอบธรรม 12 หมวด
 • อากังขมานฉักกะ ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป 6 หมวด
 • เตจัตตาฬีสวัตตะ ว่าด้วยวีตร 43 ข้อในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
 • สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
 • นัปปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ ว่าด้วยองค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน