พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 13

เล่ม 4 ส่วน 13

 • ฉันททานกถา ว่าด้วยการมอบฉันทะ
 • เรื่องทำกรรมที่จะต้องทำ
 • วิธีมอบฉันทะ
 • ญาตกาทิคหณกถา ว่าด้วยพวกญาติเป็นต้นจับภิกษุ
 • เรื่องภิกษุถูกพวกญาติเป็นต้นจับไว้
 • อุมมัตตกสมมติ ว่าด้วยการสมมติภิกษุวิกลจริต
 • วิธีให้อุมมัตตกสมมติและกรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ
 • สังฆุโปสถาทิปเภท ว่าด้วยประเภทแห่งอุโบสถมีอุโบสถเป็ฯการสงฆ์ เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุ 4 รูป 3 รูป 2 รูป และ 1 รูป
 • ทำอุโบสถ 3 อย่างตามลำดับ
 • เรื่องภิกษุ 4 รูป ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
 • เรื่องภิกษุ 3 รูป ทำปาริสุทธิอุโบสถ
 • วิธีทำปาริสุทธิอุโบสถสำหรับภิกษุ 3 รูป และกรรมวาจา
 • คำบอกปาริสุทธิสำหรับภิกษุมีพรรษาแก่กว่า
 • คำบอกปาริสุทธิสำหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกว่า
 • วิธีทำปาริสุทธิอุโบสถสำหรับภิกษุ 2 รูป
 • คำบอกปาริสุทธิสำหรับภิกษุมีพรรษาแก่กว่า
 • คำบอกปาริสุทธิสำหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกว่า
 • เรื่องภิกษุรูปเดียวอธิษฐานอุโบสถ
 • อาปัตติปฏิกัมมวิธิ ว่าด้วยวิธีแก้ไขอาบัติ
 • เรื่องแสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ
 • ไม่แน่ใจในอาบัติ
 • เรื่องแสดงสภาคาบัติ
 • อาปัตติอาวิกรณวิธิ ว่าด้วยวิธีการเผยอาบัติ
 • เรื่องระลึกอาบัติได้เมื่อจะยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
 • เมื่อกำลังยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงไม่แน่ใจในอาบัติ
 • สภาคาปัตติปฏิกัมมวิธิ ว่าด้วยการแก้ไขสภาคาบัติ
 • เรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติ
 • ญัตติกรรมวาจา
 • สงฆ์ทั้งหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัติ
 • ญัตติกรรมวาจา
 • เรื่องไม่รู้จักชื่อและโคตรอาบัติ
 • อนาปัตติปัณณรสกะ ว่าด้วยการทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ 15 กรณี

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน