พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 1

เล่ม 1 ส่วน 1

 • เวรัญชกัณฑ์
 • เรื่องเวรัญชพราหมณ์
 • เวรัญชพราหมณ์กล่าวตำหนิพระผู้มีพระภาค
 • ฌาน ๔
 • วิชชา ๓
 • เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก
 • เมืองเวรัญชาเกิดข้าวยากหมากแพง
 • พุทธประเพณี
 • พระสารีบุตรทูลถามถึงเหตุที่ทำให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่นานและไม่นาน
 • ทรงปรารภเหตุที่จะบัญญัติสิกขาบท
 • เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน