พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 15

เล่ม 2 ส่วน 15

 • ภูตคามวรรค หมวดว่าด้วยภูตคาม  
 • ภูตคามสิกขาบท ว่าด้วยการพรากภูตคาม 
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
 • อัญญวาทกสิกขาบท ว่าด้วยการกลบเกลื่อน 
 • เรื่องพระฉันนะ
 • อุชฌาปนกสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ 
 • เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
 • ปฐมเสนาสนสิกขาบท ว่าด้วยเสนาสนะข้อที่ 1 
 • เรื่องภิกษุหลายรูป
 • ทรงอนุญาตให้เก็บเสนาสนะ
 • ทุติยเสนาสิกขาบท ว่าด้วยเสนาสนะข้อที่ 2
 • เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
 • อนุปขัชชสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซง
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน