พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 4

เล่ม 6 ส่วน 4

 • อัฏฐารสวัตตะ ว่าด้วยวัตร 18 ข้อในปัพพาชนียกรรม
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
 • นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ ว่าด้วยองค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับปัพพาชนียกรรม
 • ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ ว่าด้วยองค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรม
 • วิธีระงับปัพพาชนียกรรม
 • ปฏิการณียกรรม
 • เรื่องพระสุธรรม
 • จิตตคหบดีต้อนรับพระอาคันตุกะ 
 • พระสุธรรมวิวาทกับจิตตคหบดี 
 • พระสุธรรมเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค 
 • ทรงตำหนิพระสุธรรม
 • วิธีลงปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจา
 • อธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยปฏิสารณียกรรมที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
 • ธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยปฏิสารณียกรรมที่ชอบธรรม 12 หมวด
 • อากังขมาจตุกกะ ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงปฏิสารณียกรรม 4 หมวด
 • อัฏฐารสวัตตะ ว่าด้วยวัตร 18 ข้อในปฏิสารณียกรรม

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน