พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 10

เล่ม 4 ส่วน 10

 • อลัชชีนิสสยวัตถุ ว่าด้วยการให้นิสสัยแก่ภิกษุอลัชชี
 • เรื่องทรงห้ามการให้นิสสัยแก่ภิกษุอลัชชี
 • เรื่องทรงห้ามการถือนิสสัยภิกษุอลัชชี
 • คมิกาทินิสสยวัตถุ ว่าด้วยการถือนิสสัยของภิกษุผู้เดินทาง เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุผู้เดินทางไกลไม่ต้องถือนิสสัย
 • เรื่องภิกษุไข้ไม่ต้องถือนิสสัย
 • เรื่องภิกษุผู้พยาบาลไข้ไม่ต้องถือนิสสัย
 • เรื่องไม่ต้องถือนิสสัยเพราะหาผู้ให้นิสสัยไม่ได้
 • โคตเตนอนุสสาวนานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตอุปสมบทกรรมโดยสวดระบุโคตรของอุปัชฌาย์
 • เรื่องพระมหากัสสปะนิมนต์พระอานนท์มาสวดนาค
 • เทวอุปสัมปทาเปกขาทิวัตถุ ว่าด้วยอุปสมบทอุปสัมปทาเปกขะ 2 คน เป็นต้น
 • เรื่องแย่งกันอุปสมบทก่อน
 • เรื่องอุปสมบทครั้งละ 3 คน มีอุปัชฌาย์รูปเดียว
 • คัพภวีสูปสัมปทานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตอุปสมบทให้กุลบุตรโดยนับอายุ 20 ปีทั้งอยู่ในครรภ์
 • เรื่องพระกุมารกัสสปะ
 • อุปสัมปทาวิธิ ว่าด้วยอุปสมบทวิธี
 • เรื่องอุปสัมบันถูกโรคเบียดเบียน
 • เรื่องถามอันตรายิกธรรมกับอุปสัมปทาเปกขะ
 • เรื่องสอนซ้อนก่อนถามอันตรายิกธรรม
 • คำบอกบาตรและจีวร
 • เรื่องภิกษุโง่เขลาสอนซ้อม
 • เรื่องภิกษุยังไม่ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อม
 • วิธีแต่งตั้งตนและกรรมวาจา
 • วิธีแต่งตั้งผู้อื่นและกรรมวาจา
 • เรื่องห้ามผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาพร้อมกัน
 • เรื่องสอนซ้อมในท่ามกลางสงฆ์
 • คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 • คำขออุปสมบท
 • คำแต่งตั้งตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
 • ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา
 • จัตตารินิสสยะ ว่าด้วยนิสสัย 4
 • เรื่องทรงอนุญาตให้บอกนิสสัย 4
 • จัตตาริอกรณียะ ว่าด้วยอกรณียกิจ 4
 • เรื่องทิ้งภิกษุบวชใหม่ไว้ตามลำพัง
 • ทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจ 4
 • อาปัตติอทัสสนอุกขิตตวัตถุ ว่าด้วยภิกษุถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติ
 • เรื่องภิกษุถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
 • เรื่องภิกษุถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
 • รวมเรื่องที่มีในมหาขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน