พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 15

เล่ม 6 ส่วน 15

 • ฉัตติงสกะ ว่าด้วยกรณีตัวอย่าง 36 กรณี 
 • ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
 • ภิกษุผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
 • ภิกษุผู้ประพฤติมานัตต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
 • ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
 • มานัตตสตะ ว่าด้วยกรณีตัวอย่างการให้มานัต 100 กรณี
 • ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสสึกอุปสมบทใหม่ 
 • ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสลดฐานะเป็นสามเณร เป็นต้น 
 • สมูลายสโมธานปริวาสจตุสตะ ว่าด้วยสโมธานปริวาสกัยการชักเข้าหาอาบัติเดิม 400 กรณี
 • ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสสึกอุปสมบทใหม่ 
 • ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสลดฐานะเป็นสามเณร เป็นต้น 
 • ภิกษุผู้ควรแก่มานัตเป็นต้นต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
 • ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานลดฐานะเป็นสามเณร เป็นต้น

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน