พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 18

เล่ม 1 ส่วน 18

  • เรื่องภิกษุเล่นไถลก้น 3 เรื่อง
  • เรื่องภิกษุเดินลุยสระบัว 3 เรื่อง   
  • เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าในทราย 2 เรื่อง
  • เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าในตม 2 เรื่อง  
  • เรื่องภิกษุเอาน้ำรดองคชาต 3 เรื่อง
  • เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตบนที่นอน 2 เรื่อง  
  • เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตกับนิ้วหัวแม่มือ 2 เรื่อง  
  • กายสังสัคคสิกขาบท ว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคาม
  • เรื่องพระอุทายี      
  • ภิกขุเปยยาล

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน