พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 15

เล่ม 3 ส่วน 15

 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการใช้ผงแป้งอบกลิ่น 
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการให้บีบนวด 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 8-9-10 ว่าด้วยการใช้ (สิกขมานา ฯลฯ) คฤหัสถ์ให้บีบนวด
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 11  ว่าด้วยการนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อน
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 12 ว่าด้วยการถามปัญหากะภิกษุโดยไม่ได้ขอโอกาส
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 13 ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดถัน 
 • เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
 • บทสรุป 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการออกปากขอเนยใส  
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
 • ทรงอนุญาตเนยใส
 • ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 2-8 ว่าด้วยการออกปากขอน้ำมัน เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
 • เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
 • ทรงอนุญาตนมเปรี้ยว 
 • บทสรุป 
 • เสขิยกัณฑ์
 • ปริมัณฑลวรรค หมวดว่าด้วยการนุ่งห่มเรียบร้อย 
 • สิกขาบทที่ 1 เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • ปาทุกาวรรค หมวดว่าด้วยรองเท้า
 • สิกขาบทที่ 1 เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
 • บทสรุป 
 • อธิกรณสมถะ
 • บทสรุป 
 • คำนิคม 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน