พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 17

เล่ม 31 ส่วน 17

 • 1. ปฐมสุตตันตนิทเทส (ต่อ) แสดงสูตรที่ 1 
 • ก. อัสสาทนิทเทส แสดงคุณ (แห่งอินทรีย์ 5)
 • ข. อาทีนวนิทเทส แสดงโทษ (แห่งอินทรีย์ 5)
 • ค. นิสสรณนิทเทส แสดงเครื่องสลัดออก (จากอินทรีย์ 5)
 • 2. ทุติยสุตตันตนิทเทส แสดงสูตรที่ 2 
 • ก. อัสสาทนิทเทส แสดงคุณ (แห่งอินทรีย์ 5)
 • ข. อาทีนวนิทเทส แสดงโทษ (แห่งอินทรีย์ 5)
 • ค. นิสสรณนิทเทส แสดงเครื่องสลัดออก (จากอินทรีย์ 5)
 • 3. ตติยสุตตันตนิทเทส แสดงสูตรที่ 3 
 • (1) ปเภทคณนนิทเทส แสดงอินทรีย์ตามหมวดธรรมต่างๆ
 • (2) จริยวาร วาระว่าด้วยความประพฤติ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน