พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 7

เล่ม 9 ส่วน 7

  • เรื่องอัมพัฎฐมาณพ     
  • อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่ 1     
  • อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่ 2     
  • อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่ 3     
  • พระพุทธดำรัสว่าอัมพัฏฐมาณพเป็นลูกของหญิงรับใช้     
  • เรื่องอัมพัฎฐวงศ์     
  • ความเป็นกษัตริย์ประเสริฐที่สุด     
  • เรื่องวิชชาและจรณะ     
  • ทางเสื่อม 4 ประการแห่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน