พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 8

เล่ม 30 ส่วน 8

  • ว่าด้วยความไม่ประมาท (ต่อ) 
  • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคะ
  • ว่าด้วยบุคคลได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์
  • ว่าด้วยเครื่องข้อง 7
  • 5.โธตกมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของโธตกมาณพ
  • ว่าด้วยการถาม 3
  • ว่าด้วยสิกขา 3
  • ว่าด้วยสิกขา 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน