พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 23

เล่ม 26 ส่วน 23

 • 4. จตุกกนิบาต 
 • 1. ภัททกาปิลานีเถรีคาถา ภาษิตของพระภัททกาปิลานีเถรี 
 • 5. ปัญจกนิบาต 
 • 1. อัญญตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอัญญตราเถรี 
 • 2. วิมลาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิมลาเถรี 
 • 3. สีหาเถรีคาถา ภาษิตของพระสีหาเถรี 
 • 4. สุนทรีนันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุนทรีนันทาเถรี 
 • 5. นันทุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระนันทุตตราเถรี 
 • 6. มิตตากาฬีเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตากาฬีเถรี 
 • 7. สกุลาเถรีคาถา ภาษิตของพระสกุลาเถรี 
 • 8. โสณาเถรีคาถา ภาษิตของพระโสณาเถรี 
 • 9. ภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา ภาษิตของพระภัททากุณฑลเกสาเถรี 
 • 10. ปฏาจาราเถรีคาถา ภาษิตของพระปฏาจาราเถรี 
 • 11. ติงสมัตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระติงสมัตตาเถรี 
 • 12. จันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระจันทาเถรี 
 • 6. ฉักกนิบาต 
 • 1. ปัญจสตมัตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระปัญจสตมัตตาเถรี 
 • 2. วาสิฏฐีเถรีคาถา ภาษิตของพระวาสิฏฐีเถรี 
 • 3. เขมาเถรีคาถา ภาษิตของพระเขมาเถรี 
 • 4. สุชาตาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุชาดาเถรี 
 • 5. อโนปมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอโนปมาเถรี 
 • 6. มหาปชาปติโคตมีเถรีคาถา ภาษิตของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
 • 7. คุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระคุตตาเถรี 
 • 8. วิชยาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิชยาเถรี 
 • 7. สัตตกนิบาต  
 • 1. อุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตราเถรี 
 • 2. จาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระจาลาเถรี 
 • 3. อุปจาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุปจาลาเถรี 
 • 8. อัฏฐกนิบาต 
 • 1. สีสูปจาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระสีสูปจาลาเถรี 
 • 9. นวกนิบาต  
 • 1. วัฑฒมาตุเถรีคาถา ภาษิตของพระวัฑฒมาตาเถรี 
 • 10. เอกาทสกนิบาต 
 • 1. กีสาโคตมีเถรีคาถา ภาษิตของพระกีสาโคตมีเถรี 
 • 11. ทวาทสกนิบาต 
 • 1. อุปลวัณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุบลวรรณาเถรี 
 • 12. โสฬสกนิบาต 
 • 1. ปุณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระปุณณาเถรี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน