พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 14

เล่ม 13 ส่วน 14

  • 4. บุคคล 7 จำพวก (ต่อ)  
  • 5. การดำรงอยู่ในอรหัตตผล  
  • 3. ปริพพาชกวรรค หมวดว่าด้วยปริพาชก    
  • 1. จูฬวัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรเล็ก   
  • 1. วิชชา 3 
  • 2. ลัทธิเดียรถีย์ว่างจากคุณความดี  
  • 2. อัคคิวัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงเรื่องไฟแก่ปริพาชกชื่อวัจฉโคตร  
  • 1. ทิฏฐิ 10 ประการ  
  • 2. ปัญหาเรื่องความหลุดพ้น 
  • 3. วัจฉโคตรปริพาชกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน