พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 18

เล่ม 27 ส่วน 18

 • 16. ติงสตินิบาต 
 • 1. กิงฉันทชาดก ว่าด้วยดาบสผู้มีความพอใจอะไร 9
 • 2. กุมภชาดก ว่าด้วยหม้อพิเศษ 
 • 3. ชยัททิสชาดก ว่าด้วยพระเจ้าปัญจาละพระนามว่าชัยทิศ 
 • 4. ฉัททันตชาดก ว่าด้วยพญาช้างฉัททันต์ 
 • 5. สัมภวชาดก ว่าด้วยสัมภวกุมาร 
 • 6. มหากปิชาดก ว่าด้วยพญาวานร 
 • 7. ทกรักขสชาดก ว่าด้วยผีเสื้อน้ำ 
 • 8. ปัณฑรกนาคราชชาดก ว่าด้วยปัณฑรกนาคราช 9
 • 9. สัมพุลาชาดก ว่าด้วยความซื่อสัตย์ของพระนางสัมพุลา 
 • 10. คันธตินทุกชาดก ว่าด้วยเทวดาชื่อคันธตินทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน