พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 23

เล่ม 25 ส่วน 23

  • 8. เมตตสูตร ว่าด้วยการแผ่เมตตา 
  • 9. เหมวตสูตร ว่าด้วยเหมวตยักษ์ทูลถามปัญหา 
  • 10. อาฬวกสูตร ว่าด้วยอาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหา 
  • 11. วิชยสูตร ว่าด้วยการพิจารณาเอาชนะความสวยงามของร่างกาย 
  • 12. มุนิสูตร ว่าด้วยลักษณะของมุนี 
  • 2. จูฬวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย 
  • 1. รตนสูตร ว่าด้วยรัตนะ 
  • 2. อามคันธสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีกลิ่นดิบ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน