พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 13

เล่ม 19 ส่วน 13

  • 9. คิลานสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร
  • 10. ภิกขุนูปัสสยสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมในสำนักภิกษุณี
  • 2. นาลันทวรรค หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนาลันทา
  • 1. มหาปุริสสูตร ว่าด้วยมหาบุรุษ
  • 2. นาลันทสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนาลันทา
  • 3. จุนทสูตร ว่าด้วยจุนทสมณุทเทส
  • 4. อุกกเจลสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อุกกเจลนิคม 
  • 5. พาหิยสูตร ว่าด้วยพระพาหิยะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน