พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 39

เล่ม 38 ส่วน 39

  • 4. ปริญญาวาร (ต่อ)

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน