พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 36

เล่ม 37 ส่วน 36

 • 21. เอกวีสติมวรรค 
 • 1. สาสนกถา (200) ว่าด้วยหลักคำสอน 
 • 2. อวิวิตตกถา (201) ว่าด้วยผู้ไม่สงัด 
 • 3. สัญโญชนกถา (202) ว่าด้วยสังโยชน์ 
 • 4. อิทธิกถา (203) ว่าด้วยฤทธิ์ 
 • 5. พุทธกถา (204) ว่าด้วยพระพุทธเจ้า 
 • 6. สัพพทิสากถา (205) ว่าด้วยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทั่วทุกทิศ 
 • 7. ธัมมกถา (206) ว่าด้วยสภาวธรรม 
 • 8. กัมมกถา (207) ว่าด้วยกรรม 
 • 22. พาวีสติมวรรค 
 • 1. ปรินิพพานกถา (208) ว่าด้วยปรินิพพาน 
 • 2. กุสลจิตตกถา (209) ว่าด้วยกุศลจิต 
 • 3. อาเนญชกถา (210) ว่าด้วยอาเนญชสมาธิ (จตุตถฌานจิต) 
 • 4. ธัมมาภิสมยกถา (211) ว่าด้วยการบรรลุธรรม 
 • 5-7. ติสโสปิกถา (212-214) ว่าด้วยเรื่องการบรรลุอีก 3 เรื่อง 
 • 8. อัพยากตกถา (215) ว่าด้วยอัพยากตจิต 
 • 9. อาเสวนปัจจยตากถา (216) ว่าด้วยความเป็นอาเสวนปัจจัย 
 • 10. ขณิกกถา (217) ว่าด้วยสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่ง  
 • 23. เตวีสติมวรรค 
 • 1. เอกาธิปปายกถา (218) ว่าด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกัน  
 • 2. อรหันตวัณณกถา (219) ว่าด้วยเพศของพระอรหันต์ 
 • 3-7. อิสสริยกามการิกากถา3 (220-224) ว่าด้วยการทำตามอำนาจความประสงค์ 
 • 8. ปฏิรูปกถา (225) ว่าด้วยสภาวธรรมที่เทียบกันได้ 
 • 9. อปรินิปผันนกถา (226) ว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จ (มาจากเหตุ) 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน