พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 15

เล่ม 19 ส่วน 15

 • 4. อนนุสสุตวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน
 • 1. อนนุสสุตสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน
 • 2. วิราคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด
 • 3. วิรัทธสูตร ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาด
 • 4. ภาวิตสูตร ว่าด้วยผู้เจริญสติปัฏฐาน
 • 5. สติสูตร ว่าด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะ
 • 6. อัญญาสูตร ว่าด้วยเหตุให้บรรลุอรหัตตผล
 • 7. ฉันทสูตร ว่าด้วยผู้ละฉันทะ
 • 8. ปริญญาตสูตร ว่าด้วยผู้กำหนดรู้สติปัฏฐาน
 • 9. ภาวนาสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฎฐาน
 • 10. วิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกสติปัฏฐาน
 • 5. อมตวรรค หมวดว่าด้วยอมตะ
 • 1. อมตสูตร ว่าด้วยอมตะ
 • 2. สมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดแห่งสติปัฏฐาน
 • 3. มัคคสูตร ว่าด้วยทางเดียว
 • 4. สติสูตร ว่าด้วยผู้มีสติ
 • 5. กุสลราสิสูตร ว่าด้วยกองกุศล
 • 6. ปาติโมกขสังวรสูตร ว่าด้วยปาติโมกขสังวร
 • 7. ทุจจริตสูตร ว่าด้วยการละทุจริต
 • 8. มิตตสูตร ว่าด้วยการชักชวนมิตรให้เจริญสติปัฏฐาน
 • 9. เวทนาสูตร ว่าด้วยเวทนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน