พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 17

เล่ม 39 ส่วน 17

  • อนุโลมปุคคโลกาส 
  • ปัจจนีกบุคคล 
  • ปัจจนีกปุคคโลกาส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน