พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 25

เล่ม 14 ส่วน 25

  • 7. สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ 6 ประการ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 8. อุทเทสวิภังคสูตร ว่าด้วยการแสดงอุทเทสและวิภังค์                                                                                                                                                                                                                                                             
  • พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน